Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην τεχνική World Café

Διάρκεια: 1 ημέρα (4 ώρες) με δυνατότητα επανάληψης (4 ώρες επιπλέον )

Περίοδος υλοποίησης: 1o 15ημερο Οκτωβρίου

Περίοδος Εφαρμογής στα Σχολεία: 2ο 15ημερο Οκτωβρίου – τέλη Νοεμβρίου

Συγκέντρωση δεδομένων/ Δημοσίευση: Δεκέμβριος

Σκοπός: Να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί στη ευχερή χρήση μιας συμμετοχικής μεθόδου ευρείας κλίμακας, όπως είναι το World Café.

Συμμετέχοντες :

 • Εκπαιδευτικοί Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – με έμφαση στους διδάσκοντες της Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού και τους διδάσκοντες της Πολιτικής Αγωγής στο Γυμνάσιο
 • Μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Eκπρόσωποι μαθητών (προαιρετικά)

Επιμέρους στόχοι

Α) Ως προς τους εκπαιδευτικούς

 • η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ανταλλαγή απόψεων ως προς το μάθημα και την εν γένει εφαρμογή της Δημοκρατικής Αγωγής στα σχολεία
 • η σύνδεση των αρχών της Πολιτικής/ Δημοκρατικής Αγωγής με την συμπεριφορά και τις διαμορφούμενες σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους
 • η αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν είτε μέσα στην τάξη είτε στον ευρύτερο χώρο του σχολικού περιβάλλοντος από τη εκφραζόμενη βία και επιθετικότητα – έκφραση μιας διογκούμενης αξιακής σύγχυσης, αδράνειας και αδιαφορίας
 • η συγκέντρωση προβληματισμών, οι τοποθετήσεις και οι αναστοχασμοί τους αναφορικά με το ζήτημα της εμπλοκής μαθητών στις κοινές αποφάσεις, το ρόλο της ιεραρχίας, η συμφωνία σε κοινούς κανόνες, οι διακρίσεις και οι προκαταλήψεις στο πως αναπαράγονται στη διαδρομή σχολείο – σπίτι – κοινωνία και vice versa
 • η δημιουργία ενός Δικτύου Μεντόρων Δημοκρατικής Αγωγής – ένας πρώτος πυρήνας με περαιτέρω στόχευση σε δράσεις

Β) Ως προς την Κοινωνία των Πολιτών

 • η (πρόκληση) επικοινωνίας με τον κόσμο της εκπαίδευσης – τους πρωταγωνιστές της καθημερινότητας μέσα στα σχολεία και την ανταλλαγή απόψεων με δημοκρατικό τρόπο σε θέματα που άπτονται του κοινού προβληματισμού για τον Ενεργό Πολίτη του αύριο
 • η αναγνώριση του ελλείμματος ως προς την συνεχή, πρώιμα αναδυόμενη αντίληψη της έννοιας του ενεργού πολίτη, αποτέλεσμα της Επικοινωνίας
 • η πρόκληση δομημένου ως προς τη διαδικασία σε κανόνες και παράλληλα ελεύθερου διαλόγου , ο οποίος είναι επιτεύξιμος με τη συμμετοχή σε ευρείας κλίμακας αλληλεπιδράσεις τύπου World Cafe
 • η ανάδυση επιμέρους προβληματισμού αναφορικά με την στάθμη πολιτικής αγωγής των πολιτών ακόμα και των ενεργών
 • η συμμετοχή τους στο ( επιχειρούμενο ) Δίκτυο Μεντόρων Δημοκρατικής Αγωγής

Γ) Ως προς τα παιδιά

 • ο διάλογος σε ευρεία κλίμακα και ότι μπορεί να είναι εφικτός με κανόνες
 • η επικοινωνία με τους δασκάλους «γύρω από το τραπέζι»
 • η πρόκληση της κριτικής τους αντίληψης
 • η πρόκληση σκέψεων για την προκατάληψη , τα φαινόμενα bullying, το σχολείο ως περιβάλλον χαράς και σχέσεων ή αντίθετα ως περιβάλλον φόβου και ανταγωνισμών.

( θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ αντιστοίχως )

Εργαλεία:

 • Η συγκέντρωση πηγών διαθέσιμων στην πλατφόρμα versal
 • Τα βιβλία της Πολιτικής Αγωγής
 • Άλλο αυθεντικό υλικό

 

Μεθοδολογία ( θα διερευνηθεί αν είναι εφικτή η μερική η ολική βιντεοσκόπηση)

1. Εισαγωγή στις Έννοιες – Προβληματισμοί της Επιμόρφωσης

2. Διερεύνηση προσδοκιών και επίτευξης συναντίληψης

3. Οργάνωση και εργασία σε Ομάδες ( World Cafe)

4. Συγκέντρωση συμπερασμάτων

5. Αποτύπωση συμπερασμάτων σε Αναφορά

 

Φάσεις διεξαγωγής του έργου

1. Ημερίδα 1ης συνάντησης Επικοινωνίας και Διάδοσης

2. Επίτευξη συναίνεσης για την ημερομηνία επιμόρφωσης

3. Επιμόρφωση 30 ατόμων σε 1 ή 2 φάσεις

4. Διερεύνηση στάσεων στα σχολεία αναφοράς με την πραγματοποίηση σχετικής έρευνας (κατανομή 600 ερωτηματολογίων)

5. Εφαρμογή στα σχολεία των εκπαιδευτικών

6. Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων σε κοινή έκδοση

7. Δημιουργία video animation (από την εμπειρία στα σχολεία με έμφαση σε δυναμικές φράσεις ως προς το θέμα διερεύνησης και σε αισθητικό μετασχηματισμό)